SZKOLENIA

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych.

STRONA GŁÓWNA | SZKOLENIA


Firma Auraco sp. z o.o. specjalizuje się w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzone przez nas szkolenia ze względu na specyfikę tematu i potrzeby Klienta każdorazowo są modyfikowane pod kątem potrzeb szkolonych osób. Zarówno cena, czas trwania jak i treść merytoryczna są każdorazowo ustalane z Klientem.

 • Uwzględniamy nowe Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych.
 • Oferujemy specjalne, profilowane programy szkoleń przygotowane na życzenie i dostosowane do Państwa potrzeb.
 • Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, będących równocześnie praktykami.
 • Szkolimy na terenie całego kraju.
 • Zapewniamy perfekcyjne opracowanie metodyczne.
 • Kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty prezentowanych tematów.
 • Prowadzimy szkolenia otwarte, zamknięte, kursy e-learningowe i szkolenia online.
 • Szanujemy czas i pieniądze naszych Klientów. Ta inwestycja szybko się zwraca!

RODO w praktyce

 1. Kto i kiedy stosuje RODO.
 2. Wdrożenie RODO – pierwsze kroki.
 3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z RODO:
  1. Nowa definicja danych osobowych – szczególne kategorie danych;
  2. Współadministratorzy;
  3. Formy przetwarzania danych osobowych;
  4. Inne definicje i ich znaczenie dla stosowania RODO w praktyce;
  5. Braki definicyjne RODO.
 4. Przetwarzanie danych niewymagające identyfikacji.
 5. Zasady przetwarzania danych w RODO:
  1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
  2. Celowość oraz dopuszczalność zmiany celu;
  3. Adekwatność;
  4. Czasowość.
 6. Zasada bezpieczeństwa:
  1. pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 7. Administrator oraz współadministrator – obowiązki:
  1. Obowiązek prowadzenia audytów;
  2. Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
  3. Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych;
  4. Zasada privacy by design oraz privacy by default.
 8. Podmiot przetwarzający – obowiązki.
 9. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
  1. Zgoda na przetwarzanie danych – przygotowanie przykładowej klauzuli zgody;
  2. Pozostałe podstawy przetwarzania danych – w ramach jakich procesów stanowią podstawę przetwarzania;
  3. Porównanie podstaw prawnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych a tych wynikających z RODO;
  4. Nowe wymogi dot. umów powierzenia przetwarzania danych.
 10. Omówienie skutecznego sposobu informowania o korzystanie z praw wynikających z RODO:
  1. Prawo do sprostowania danych;
  2. prawo do bycia zapomnianym;
  3. Prawo do ograniczonego przetwarzania;
  4. Prawo do przenoszenia danych;
  5. Prawo do sprzeciwu.
 11. Nowy kształt obowiązku informacyjnego według RODO:
  1. zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą;
  2. zbieranie danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 12. Obowiązek zgłaszania incydentów:
  1. zgłaszanie incydentów GIODO;
  2. zgłaszanie incydentów osobie, której dane dotyczą.
 13. Nowa dokumentacja:
  1. Rejestr czynności przetwarzania danych;
  2. Polityki bezpieczeństwa;
  3. Upoważnienia do przetwarzania danych.
 14. Zasady certyfikacji oraz kodeksy postępowania.
 15. Wymagania w zakresie przetwarzania danych w systemach IT:
  1. omówienie zabezpieczeń informatycznych zapewniających bezpieczeństwo danych przetwarzanych przy użyciu systemu IT;
  2. wdrożenia niezbędnych środków organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych;
  3. określenie okresu przetwarzania danych w systemach IT;
  4. nowe funkcjonalności jakie powinien zapewnić system IT.
 16. Inspektor ochrony danych:
  1. Kto ma obowiązek wyznaczenia IOD;
  2. Jakie wymagania powinien spełniać IOD;
  3. Obowiązki IOD.
 17. Zasady przekazywania danych do państw trzecich.
 18. GIODO:
  1. Właściwość, zadania i uprawnienia;
  2. Zasady prowadzenia kontroli;
  3. Współpraca z innymi organami nadzorczymi.
 19. Europejska rada ochrony danych.
 20. Środki ochrony prawnej:
  1. Kto może wnieść skargę do GIODO;
  2. Dochodzenie praw przed sądem;
  3. Prawo do odszkodowania.
 21. Odpowiedzialność:
  1. Administratora danych;
  2. Współadministratora;
  3. Podmiotu przetwarzającego;
  4. Osoby upoważnionej.
 22. Sankcje:
  1. Kryteria nakładania kar pieniężnych;
  2. Odwoływanie się nałożonych kar pieniężnych.
 23. Przepisy określające tryb postępowania przed GIODO.
 24. Pytania i konsultacje.

Szkolenia dane osobowe – przykładowe tematy:


 • Kurs Inspektora Ochrony Danych
 • Ochrona danych osobowych – RODO
 • Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Ochrona danych osobowych w branży finansowej
 • Ochrona danych osobowych w edukacji
 • Warsztaty: pierwsze 100 dni pracy IOD
 • Ochrona danych osobowych (RODO) dla kadry zarządzającej
 • Ochrona danych osobowych (RODO) w telekomunikacji
 • Ochrona danych osobowych (RODO) w służbie zdrowia
 • Kontrole UODO
 • Ochrona danych osobowych dla początkujących
 • Monitoring a ochrona danych osobowych
 • Warsztaty: przygotowanie dokumentacji wymaganej przez RODO
 • Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych w marketingu
 • Bezpieczeństwo IT a ochrona danych osobowych
 • Warsztaty: audyt z ochrony danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych w kadrach
 • Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach
 • Ochrona danych osobowych w administracji
 • Ochrona danych osobowych w hotelu
 • Ochrona danych osobowych w banku z uwzględnieniem Rekomendacji D

Terminy szkoleń:


 • Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń.