BLOG

Dowiedz się co jest naprawdę ważne.

EROD -> WIĄŻĄCE REGUŁY KORPORACYJNE: WZÓR FORMULARZA SKARGI I OSTATECZNA WERSJA ZALECEŃ

erod, gdpr, rodo, auraco, usa, eu
EROD -> WIĄŻĄCE REGUŁY KORPORACYJNE: WZÓR FORMULARZA SKARGI I OSTATECZNA WERSJA ZALECEŃ.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) w trakcie 81. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 20 czerwca 2023 r. przyjęła wzór formularza skargi oraz ostateczną wersję Zaleceń w sprawie wniosku o zatwierdzenie i dotyczących elementów i zasad zawartych w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów (ang. Controller Binding Corporate Rules, BCR-C).

Opracowanie wzoru formularza skargi ma na celu przede wszystkim ułatwienie osobom fizycznym procesu składania skarg, ale także organom nadzorczym w zakresie ich następczego rozpatrywania. Warto podkreślić, że w projekcie wzięto pod uwagę także takie kwestie jak różnica pomiędzy przepisami a praktyką rozpatrywania skarg w różnych państwach Unii Europejskiej. Na poziomie lokalnym, poszczególne organy nadzoru mają możliwość dostosowania wzoru do swoich wymogów krajowych.

Osoba fizyczna może złożyć skargę osobiście lub może ona być również złożona przez przedstawiciela prawnego, podmiot działający w imieniu osoby fizycznej, czy podmiot działający z własnej inicjatywy – w każdym przypadku możemy stosować przyjęty przez EROD wzór.

Dla skarżącego, przyjęty został również wzór potwierdzenia odbioru, który przede wszystkim zawiera informacje dotyczące dalszych kroków, jakie należy podjąć po złożeniu skargi, a także kładzie nacisk na pouczenie w zakresie prawa do skutecznego środka odwoławczego od prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego.

Niezależnie od powyższego, EROD przyjęła na posiedzeniu także Zalecenia w sprawie wniosku o zatwierdzenie i dotyczących elementów i zasad zawartych w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów (ang. Controller Binding Corporate Rules, BCR-C).

Przedmiot dokumentu dotyczy aktualizacji listy kontrolnej wymogów BCR-C, która zawiera kryteria zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów (BCR-C) w połączeniu ze standardowym formularzem wniosku o zatwierdzenie BCR-C.

Przyjęte Zalecenia mają przede wszystkim trzy cele:

  • aktualizacja standardowego formularza wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych,
  • doprecyzowanie w zakresie niezbędnej treści wiążących reguł korporacyjnych,
  • wprowadzenie rozróżnienia na kwestie, które muszą być zawarte w BCR-C oraz te, które należy przedstawić wiodącemu organowi nadzorczemu we wniosku o zatwierdzenie BCR.

Komentarz Auraco:

Wiążące reguły korporacyjne (BCR) stanowią jeden ze sposobów legalizacji w zakresie transferów danych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że Zalecenia EROD stosuje się od momentu ich publikacji, co oznacza, iż podmioty korzystające z BCR zobowiązane będą zapewnić zgodność z przyjętym dokumentem. Podkreślamy jednak, że dokument dotyczy wyłącznie BCR-C, tj. wiążących reguł korporacyjnych w modelu dotyczącym administratorów. Obecnie opracowywany jest również drugi zestaw zaleceń dotyczący podmiotów przetwarzających, tj. wiążących reguł korporacyjnych w modelu BCR-P.

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-adopts-template-complaint-form-and-final-version-recommendations-application_en